• 500, Eureka Court, Block A, Flat 6, Main Street, Mosta. MST 1018
  • +356 21 413 664
  • missionfund@global.net.mt

Statute

The following is the statute (in Maltese) which was approved during the Extraordinary General Meeting held on 18 January 2011:

STATUT

ISEM

1. L-isem ta din l-organizzazzjoni hu ‘’MISSION FUND’’, il-quddiem irreferut bħala ‘IL-FUND’.

GĦANIJIET

3. Il-FUND hija organizzazzjoni kattolika imwaqqfa minn nies lajċi fl-Arċidijoċesi ta’ Malta taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-E T Mons Arċisqof ta’ Malta u hija regolata mil-ligi kanonika u minn dan l-istatut.

4. L-għanijiet li għalihom ġiet imwaqqfa l-FUND huma:-
(a) Tiżviluppa , ssostni u tgħin l-attivita’ u l-ispiritwalita’ Kattolika missjunarja;
(b) Twaqqaf fond li minnu tkun tista’ tingħata għajnuna finanzjarja lill-missjunarji Maltin u Għawdxin barra l-konfini ta’ Malta u Għawdex;
(c) Tiġbor fondi biex jintbagħtu għal dan il-għan;
(d) Iżżomm kuntatt ma’ missjunarji Maltin u Għawdxin;
(e) Jingħata appoġġ lill-missjunarji Maltin u Għawdxin permeżż tal-Proġett Tama (Ara Appendiċi A);
(f) Tikkopera u tikkordina ma’ istituzzjonijiet ekklesjastiċi u ma organizzazzjonijiet missjunarji kemm lokali u kif ukoll dawk barranin, b’mod speċjali ma’ l-Uffiċċju Missjunarju ġewwa Malta.

5. Il-FUND, biex iġib l-quddiem l-għanijiet tiegħu jista’:
(a) Jixtri, jakkwista u jieħu b’ċens jew kera jew jinvesti f’proprjeta’ immobbli, b’ċens jew mingħajru u biex jiżvilluppa, jtejjeb jew jirranġa l-istess proprjeta’ u li jikri u/jew jbigħ din il-proprjeta’ kif il-FUND jidhirlu xieraq;
(b) Jimmaniġja, jikri jew jagħti b’cens direttament jew indirettament jew b’kull arranġament possibli permess bil-liġi, kull proprjeta’ mixtrija jew żviluppata;
(c) Jixtri u jżomm ishma f’kumpaniji privati jew pubbliċi u jinvesti fi stocks tal-Gvern jew privati, f’kontijiet bankarji, debentures jew u f’strumenti finanzjarji oħra li l-membri tal-kumitat tal-FUND minn żmien għal żmien jidhirlhom li hu fl-aħjar interess tal-FUND;
(d) Jimpjega lill-persuni bi ħlas biex jassistu lill-kumitat fit-tmexxija tal–FUND, b’kundizzjonijet diskussi u maqbula mill-kumitat. Dawn l-impjegati għandhom, kull meta jiġu mitluba jattendu l-Laqgħat Ġenerali, laqghat tal-kumitat jew kull laqgħa oħra. Dawn l-impjegati ma jkunux jistgħu jsiru membri tal-FUND u allura, konsegwenza ta’ hekk, ma’ jkollhomx dritt għal vot.

KUMITAT

6. (a) Il-Kumitat għandu jikkonsisti minn mhux aktar minn seba’ (7) membri li jiġu eletti f’Laqgħa Ġenerali Annwali u li jkunu nies ta’ integrita’ u disposti li jimxu fuq l-ispirtu ta’ dan l-istatut.

(b) Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-kumitat għandu jeleġġi, minn fost dawk eletti, President, Viċi-President, Segretarju, Assistant Segretarju, Teżorier, Assistant Teżorier u Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi.

(c) Fil-kumitat jistgħu jiġu co-opted persuni oħra f’dak li jkun meħtieġ. Il-persuni co-opted ma’ jkollhomx vot fil-kumitat. Dawn il-persuni jkunu jistgħu jibqgħu jservu fuq il-kumitat sakemm jiddeċiedi l-istess kumitat.

(d) Il- kumitat għandu jiltaqa’ mhux anqas minn darba kull tlett (3) xhur. Il-laqgħat tal-kumitat għandhom jiġu msejjħa mis-Segretarju, jew, f’kaz ta’ urġenza, minn mhux anqas minn nofs il- membri ta’ l-istess kumitat.

(e) Is-Segretarju għandu jibgħat ċirkolari bl-agenda tal-laqgħa li jmiss mhux aktar tard minn ħames (5) t’ijiem qabel id-data tal-laqgħa.

(f) L-agenda għandha tinkludi dan li ġej minbarra materji oħra partikolari;

• Qari tal-minuti ta’ l-aħħar laqgħa
• Korrezzjoni tal-minuti
• Punti mill-minuti
• Korrispondenza

(g) Il-President, jew min ser imexxi l-laqgħa, jista’ jibdel l-ordni tal-agenda.

(h) Is-Segretarju, jew min jiġi nkarigat, għandu jżomm il-minuti tal-laqgħat tal-kumitat kif ukoll dawk tal-Laqgħat Ġenerali.

7. (a) Il-kumitat għandu d-dritt li jappunta, u ġa la darba appuntati, jneħħi sotto-kumitati sabiex imexxu xi attivita’ jew attivitajiet konsistenti ma’ l-ispirtu tal-FUND. Kull sotto-kumitat irid jinkorpora ta’ l-anqas membru wieħed tal-kumitat tal-FUND.

(b) Dawn is-sotto-kumitati għandhom jirraportaw lill-kumitat bil-pjanijiet u l-attivitajiet tagħhom, kif wkoll, jekk ikun hemm ġbir u nfieq ta’ flus, jagħtu rendikont lill-Kumitat. Dawn is-sotto kumitati jieħdu direzzjoni mill-istess kumitat.

8. Il-kworum għal-laqgħat tal-kumitat għandu jkun ta’ ħamsin fil-mija u wieħed (50% +1) tal-membri. F’każ li ma jintlaħaqx il-kworum fil-ħin avvżat, il-laqgħa tibda’ għoxrin (20) minuta wara bil-membri preżenti.

9. (a) Membri tal-kumitat li jkunu assenti għal-laqgħat tal-kumitat għal tlett (3) darbiet konsekuttivi, mingħajr raġuni valida, jiġu ikkunsidrati bħala li irreżenjaw.

(b) Il-membri tal-kumitat għandhom jirrispettaw u jkunu konformi ma’ kull deċiżjoni li tittieħed mill-kumitat. F’każ li xi membru jonqos li jagħmel dan, il-membru għandu jiġi mwissi bil-miktub u jingħata tlett (3) ijiem żmien sabiex jirregola ruħhu. F’każ li dan ma’ jseħħx, il-membru jiġi nfurmat bil-miktub li m’għadux membru fil-kumitat. Barra minn hekk, il-kumitat jista’ jiddeċiedi li jieħu passi dixxiplinari kontra tiegħu kif stipulat f’paragrafu 15 ta’ dan l-istatut.

(c) Jekk għal xi raġuni jkun hemm post vakanti fil-kumitat, l-istess kumitat għandu l-poter li jaħtar dik il-persuna, li fl-opinjoni tiegħu, tista’ tkun ta’ servizz siewi fil-kumitat.

10. Rappreżentanza tal-FUND, barra dik finanzjarja, għandha tkun magħmula mill-President (fl-assenza tiegħu l-Viċi President) u s-Segretarju (fl-assenza tiegħu t-Teżorier). Rappreżentanza finanzjarja tal-FUND għandha tkun magħmula mill-President (fl-assenza tiegħu l-Viċi President) u t-Teżorier (fl-assenza tiegħu s-Segretarju). Kull membru tal-kumitat jista’ jiġi awtoriżżat mill-kumitat bil-miktub biex jirrapreżenta lill-FUND f’kull materja inkluż dik finanzjarja.

DIRETTUR SPIRITWALI

11. Id-Direttur Spiritwali tal-FUND huwa ex ufficio membru tal-FUND mingħajr l-obbligu li jħallas il-miżata ta’ kull sena. Id-Direttur Spiritwali huwa maħtur mill-E.T. Mons. Arċisqof u dan għandu jibqa’ jservi f’din il-kariga sa ma tinbidel dan il-ħatra mill-E.T. Mons. Arċisqof.

SĦUBIJA

12. (a) Is-sħubija fil FUND hija miftuħa għal kull persuna ‘l fuq minn tmintax–il sena (18) li tkun lesta li timxi mal-ispirtu u r-regoli ta’ dan l-istatut. Persuni li jixtiequ japplikaw bħala membri ordinarji tal-FUND għandhom japplikaw fuq formoli apposta, u jkunu lesti li jħallsu l-miżata annwali kif stipulat f’dan l-istatut. Il-kumitat jikkonsidra din l-applikazzjoni fil-laqgħa li jkun imiss u jiddeċiedi jekk jilqgħax din l-applikazzjoni jew le.

(b) Persuni taħt it-tmintax–il sena (18) jistgħu jiġu aċċettati bħala membri-assocjati u filwaqt li jħallsu l-miżata kif stipulat, huma ma jkunux eliġibbli li jservu fuq il-kumitat. Dawn il-membri assocjati jistgħu jattendu għall-Laqgħat Ġenerali pero mingħajr id-dritt tal-vot.

13. Il-miżata li għandha titħallas minn kull membru hi ta’ tlett (3) Ewros fis-sena jew kull ammont ieħor li jiddeċiedi l-FUND minn żmien għal żmien.

14. Persuna li ma tħallasx il-miżata għal-perjodu ta’ tlett (3) xhur minn meta tkun ġiet notifikata l-ewwel darba titqies bħala li rreżenjat u għalhekk m’għadhiex aktar membru.

15. (a) Il-kumitat għandu d-dritt li jissospendi jew ikeċċi lil xi membru li l-atteġjament jew l-imġieba tiegħu tmur kontra l-ispirtu ta’ dan l-istatut.

(b) Dan il-membru għandu jiġi mwissi bil-miktub, speċifikament dwar l-offiża tiegħu u għandu jiġi mgħarraf illi huwa jinsab sospiż b’effett immedjat. Huwa għandu jingħata l-opportunita’ li jispjega u jiddefendi lilu nnifsu waqt il-laqgħa tal-kumitat li jmiss. Il-kumitat imbagħad għandu jieħu deċiżjoni b’vot ta’ mhux anqas minn żewġ terzi (2/3) tal-membri preżenti dwar jekk dak il-membru għandux jiġi mkeċċi jew le.

(c) Wara d-deċiżjoni tal-kumitat, il-membru għandu d-dritt li jappella billi jinforma bil-miktub lis-Segretarju. L-appell għandu jistema’ fil-Laqgħa Ġenerali li jkun imiss. Matul iż-żmien sakemm jistema’ l-appell, il-membru jibqa’ sospiż. Waqt is-smiegħ ta’ l-appell, jekk ikun irid, il-membru jista’ jiġi assistit minn xi persuna tal-fiduċja tiegħu. Id-deċiżjoni li tittieħed fil-Laqgħa Ġenerali tkun b’maġġuranza ta’ mhux inqas minn 50% + 1 tal-membri preżenti u din tkun finali.

KO-OPERATURI

16. Il-FUND jilqa’ fi ħdanu persuni li għalkemm ma jkunux membri, ikunu jistgħu jgħinu lill-FUND sabiex iwettaq il-ħidma tiegħu. Dawn jissejjħu Ko-Operaturi.

FINANZI

17. It-Teżorier għandu jżomm rendikont dettaljat tad-dħul u ħruġ tal-finanzi tal-FUND u jagħti rapport dettaljat u aġġornat fil-laqgħat tal-kumitat. Finalment hija ir-resposabbilta’ tal-kumitat kollhu f’dawk li huma materji finanzjarji tal-FUND.

18. (a) Il-fondi kollha, minbarra petty cash, għandhom jiġu depożitati f’kontijiet bankarji fi kreditu tal-‘MISSION FUND’ u jintużaw biss biex jitwettqu l-għanijiet tal-FUND.

(b) L-accounts huma suġġetti għal verifika ta’ l-awditur, kemm dak estern u kemm intern.

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI

19. (a) Għandha tinżamm Laqgħa Ġenerali Annwali mhux aktar tard mix-xahar ta’ Ġunju ta’ kull sena.

(b) Il-kworum għal-Laqgħa Ġenerali Annwali għandu jkun ta’ ħamsin fil-mija u wieħed (50% +1) tal-membri li l-miżata tas-sena kurrenti tkun mħallsa. F’każ li ma jintlaħaqx il-kworum fil-ħin avvżat, il-laqgħa tibda’ għoxrin (20) minuta wara bil-membri preżenti.

(c) Il-membri kollha għandhom jiġu notifikati mhux anqas minn erba’ (4) gimgħat qabel il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

(d) Il-membri li jixtiequ joħorġu għall-elezzjoni tal-kumitat għandhom jibgħatu n-nominazzjoni tagħhom fuq formola apposta lis-Segretarju mhux aktar tard minn tlett (3) ġimgħat qabel il-Laqgħa Ġenerali Annwali. Kull nominazzjoni trid tkun issekondata minn membru ieħor. L-elezzjoni għall-membri tal-kumitat issir kull sentejn (2).

(e) Emendi jew addendi għall-istatut, flimkien ma’ mozzjonijiet għandhom jintbagħtu wkoll lis-Segretarju mhux aktar tard minn tlett (3) ġimgħat qabel il-Laqgħa Ġenerali Annwali. Kull mozzjoni għandha tkun fil-qosor kemm jista’ jkun u għandha tikkonsisti f’azzjoni li min qed jipproponiha jixtieq li tiġi diskussa fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. Kull mozzjoni għandha tkun issekondata minn membru ieħor. Mozzjoni li fis-sustanza tagħha kienet diġa’ diskussa u deċiża f’xi Laqgħa Ġenerali Annwali preċedenti, ma’ tistax terġa tiġi ppreżentati qabel ma’ jgħaddu ħames (5) snin minn mindu din kienet ġiet ippreżentati għall-ewwel darba. Mozzjonijiet li ma jkunux konformi ma’ dan il-paragrafu ma jiġux milqugħa.

(f) Lista tal-membri li ser joħorġu għall-elezzjoni flimkien ma’ emendi jew addendi għall-istatut, mozzjonijiet (jekk ikun hemm) kif ukoll l-aġenda għandhom jintbagħtu lill-membri mhux aktar tard minn ġimgħatejn (2) qabel il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

(g) L-aġenda għall-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha tkun hekk:

• Qari tal-minuti ta’ l-aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali
• Korrettezza u approvazzjoni tal-minuti
• Punti mill-minuti
• Indirizz mill-President
• Rapport amministrattiv mis-Segretarju
• Rapport finanzjarju mit-Teżorier
• Rapporti mis-sotto kumitati
• Ħatra ta’ Awditur estern/Ditta ta’ awdituri esterni
• Ħatra ta’ Awditur intern
• Emendi jew addendi għall-istatut (jekk ikun hemm)
• Mozzjonijiet (jekk ikun hemm)

Jekk tkun ser issir elezzjoni tal-kumitat, l-aġenda tal-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha tinkludi wkoll:

• Ħatra ta’ Chairman u żewġ (2) tellers minn fost il-membri preżenti li mhux ser jikkontestaw l-elezzjoni tal-kumitat
• Xoljiment tal-kumitat
• Elezzjoni tal-kumitat

Jekk ma jkunx hemm mozzjoni formali li tissospendi r-regoli, m’għandux jiġi diskuss xejn għajr dak li jkun miktub fl-agenda.

20. Jekk ikun hemm xi mozzjoni biex tiġi diskussa, min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu jistieden lill-proponent biex jaqra l-mozzjoni. Kull membru preżenti għandu d-dritt li jippreżenta kontro-mozzjoni. Wara li din tkun issekondata, għandu jittieħed vot fuqha. Jekk il-kontro-mozzjoni tgħaddi, l-mozzjoni oriġinali taqa’ mingħajr diskussjoni. F’każ kuntrarju, għandha ssir diskussjoni fuq il-mozzjoni u wara jittieħed vot.

21. F’każ li tkun ser issir elezzjoni għal kumitat ġdid għandhom jiġu segwiti l-proċeduri ndikata f’Appendiċi B. Iċ-Chairman maħtur biex jissorvelja l-elezzjoni għandu jiddikjara l-ewwel seba’ (7) membri li ġabu l-aktar numru ta’ voti bħala eletti fil-kumitat. F’każ li fis-seba’ (7) post ikun hemm żewġ jew aktar membri li ġabu l-istess numru ta’ voti, għandha ssir bye-election bejn dawn il-membri u min iġib l-aktar numru ta’ voti jiġi ddikjarat elett. Il-membri eletti fil-kumitat għandhom iservu għal sentejn (2).

22. F’każ ta’ riżenja ta’ l-awditur estern jew l-awditur intern, il-kumitat għandu l-poter li jappunta lil xi ħadd ieħor sal-Laqgħa Ġenerali li jkun imiss.

LAQGĦA ĠENERALI STRAORDINARJA

23. (a) Laqgħa Ġenerali Straordinarja tista’ tiġi msejjħa meta hija mitluba mill-Kumitat jew meta hemm talba bil-miktub minn mhux anqas minn terz (1/3) tal-membri tal-FUND. Fil-każ ta’ l-aħħar, din għandha tinżamm fi żmien tletin (30) ġurnata minn meta issir din it-talba. Jekk ma jkunx hemm mozzjoni formali li tissospendi r-regoli, m’għandux jiġi diskuss xejn għajr dak li jkun miktub fl-agenda.

(b) Is-Segretarju għandu jinforma lill-membri, mhux anqas minn gimghatejn (2) qabel, bil-miktub, dwar id-data, il-post, il-ħin u l-agenda ta’ din il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja.

(c) Il-kworum għal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja għandu jkun ta’ ħamsin fil-mija u wieħed (50% +1) tal-membri li l-miżata tas-sena kurrenti tkun mħallsa. F’każ li ma jintlaħaqx il-kworum fil-ħin avvżat, il-laqgħa tibda’ għoxrin (20) minuta wara bil-membri preżenti.

CASTING VOTE

24. B’eċċezzjoni għal klawsoli 15 (b), 25 u 28, waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali, l-Laqgħa Ġenerali Straordinarja kif ukoll waqt Laqgħat tal-Kumitat, id-deċiżżjonijiet jittieħdu b’vot ta’ 50%+1 tal-membri preżenti. F’każ ta’ numru ta’ voti ndaqs, il-President, jew il-persuna li tkun qed tmexxi l-laqgħa, għandu jkollha s-second and casting vote.

EMENDI GĦALL-ISTATUT

25. Dan l-istatut jista’ jiġi emendat jew miżjud kemm-il darba l-emenda tkun giet notifikata fl-agenda tal-Laqgħat Ġenerali u jekk tkun approvata minn mhux anqas minn żewġ terzi (2/3) tal-membri preżenti.

INVENTARJU

26. It-Teżorier għandu jżomm inventarju dettaljat tal-proprjeta’ kollha tal-FUND, kemm mobbli kif ukoll immobbli. Dan l-inventarju għandu jiġi aġġornat kull sena.

AWDITURI

27. Kemm l-awditur estern u kemm dak intern għandu jkollhom il-poter kollu sabiex jeżaminaw il-kotba u l-kontijiet tal-FUND u jitolbu spjegazzjonijiet fejn jaraw il-ħtieġa. Huma għandhom jirraportaw lil-Laqgħat Ġenerali. Kopja ta’ kull rapport li joħroġ l-awditur estern u l-awditur intern għandha tintbgħat lill-E.T. Mons. Arċisqof.

XOLJIMENT

28. Ix-xoljiment tal-FUND jista’ jseħħ f’Laqgħa Ġenerali b’approvazzjoni ta’ mhux anqas minn żewġ terzi (2/3) tal-membri preżenti. F’każ ta’ xoljiment għandu jintbgħat avviż fi żmien ġimgħa lill-E.T. Mons. Arċisqof, lill-Pontifical Aid Societies (magħruf bħala l-Uffiċċju Missjunarju), lill-Kummissarju ta’ l-Organizzazzjonijiet Voluntarji, lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi, lir-Reġistratur ta’ l-istampa u kull regulatur ieħor li jkun relatat.

29. F’każ ta’ xoljiment tal-FUND, il-membri preżenti f’Laqgħa Ġenerali għandhom jappuntaw Amministratur sabiex jgħalaq l-affarijiet finanzjarji tal-FUND. Il-membri preżenti għandhom jiddeterminaw, jekk ikun il-każ, l-ammont ta’ ħlas għal dan l-Amministratur.

30. L-Amministratur għandu jiġi mgħoti rendikont aġġornat u dettaljat mill-President jew t-Teżorier jew xi membru ieħor tal-kumitat li jkun f’pożizzjoni li jagħmel dan.

31. Wara l-ħatra ta’ l-Amministratur il-funzjonijiet kollha tal-membri tal-kumitat għandhom jieqfu u jgħaddu għand l-Amministratur. Hija l-ewwel responsabilta’ ta’ l-Amministratur li jħallas xi djun, jekk ikun hemm, kif ukoll jiskonta xi ħlasijiet oħra dovuti lill-persuni jew entitajiet u jipproċedi bil-likwidazzjoni tal-FUND.

32. Wara din il-likwidazzjoni msemmija, l-Amministratur għandu jgħaddi l-assi kollha, jekk ikun hemm, lill-Pontifical Aid Societies (magħruf bħala l-Uffiċċju Missjuarju) fl-iqsar żmien possibbli u mhux aktar tard minn sitt (6) xhur mid-data tal-ħatra. Fil-każ ta’ ħtieġa t’aktar żmien, għandha issir talba lill-E.T. Mons. Arċisqof għal estensjoni.

33. F’każ ta’ riżenja ta’ l-Amministratur, il-President li għadu kemm spiċċa mill-kariga jew xi membru ieħor responsabbli tal-kumitat xolt, għandu jieħu fuqu r-responsabbilta’ li jillikwida hu l-FUND waqt li joqgħod għar-regoli kollha li jappartjienu lill-Amministratur. Qabel iħalli l-kariga, l-Amministratur għandu jagħti rendikont aġġornat tal-assi, djun u ħlasijiet, skond kull każ, sa dik il-ġurnata li hu jkun iħalli din il-kariga lill-E.T. Mons. Arċisqof u lill-membri li jkunu fl-aħħar lista’ ta’ membri qabel ix-xoljiment.

INTERPRETAZZJONI

34. Fil-materji kollha li dan l-istatut huwa sieket jew mhux ċar, il-Kumitat għandhu d-dritt li jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. Madanakollu membri li ma jaqblux ma din l-interpretazzjoni għandhom id-dritt li jagħmlu l-oġġezzjonijiet tagħhom fil-Laqgħat Ġenerali.

AFFARIJIET OĦRA

35. Jekk il-laqgħat tal-kumitat ma jsirux għall-perjodu ta’ sitt (6) xhur jew aktar, kull membru tal-FUND għandu d-dritt li jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja u matulha jsiru elezzjonijiet għall-kumitat ġdid. F’każ li anqas minn ħames (5) membri joffru lilhom infushom sabiex iservu fuq dan il-kumitat, il-kumitat il-ġdid għandu jiġi iffurmat b’dawn il-membri u jservi għal perjodu ta’ mhux aktar minn sitt (6) xhur. Wieħed minn dawn il-membri għandu jieħu l-kariga ta’ President. Jekk sal-perjodu ta’ sitt (6) xhur il-kumitat ma jkunx daħħal membri co-opted li jtella’ in-numru ta’ l-anqas għall-hamsa (5), il-kumitat għandu jappunta Amministratur hu, fit-termini diġa msemmija, sabiex isir ix-xoljiment tal-FUND.

36. Kull laqgħa għandha tibda u tintemm b’talba.

37. Kull referenza għas-sess maskili għandhu jiġi miftiehem li jirreferi għas-sess femminili wkoll.

38. Kull referenza għal xi frazzjoni ta’ numru li tinħadem b’kalkulazzjoni għandhu jiġi rounded up għal l-ewwel figura sħiħa.

Dan l-istatut ġie magħmul fis-16 ta’ April, 1984 kif emendat f’Laqgħat Ġenerali segwenti. L-aħħar tibdiliet saru fit-18 ta’ Jannar 2011.

——————————–

Appendiċi A – PROĠETT TAMA
(klawsola 4 (e) ta’ l-istatut)

GĦAN

1. Jingħata appoġġ lill-missjunarji Maltin u Għawdxin permezz ta’ ħidma fil-pajjiżi tal-missjoni minn gruppi ta’ voluntiera.

2. Jippromwovi l-impenn tal-missjunarji, billi jwassal il-ħidma nobbli tagħhom, lill-familji Maltin u Għawdxin. Dan għandu jsir b’ħafna modi, l-aktar permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni.

TMEXXIJA

3. Peress li Proġett Tama huwa sotto kumitat tal-FUND, skond klawsola 7 tal-FUND, għandhu jkollu ta’ l-anqas membru wieħed tal-kumitat li jifforma parti minnu.

4. Possibilment fis-sotto kumitat għandu jkun hemm il-preżenza tad-Direttur Spiritwali.

GĦAŻLA TAL-PROĠETTI

5. Iħeġġeġ lill-missjunarji kollha biex jippreżentaw il-proġetti tagħhom li jixtiequ jwettqu fil-futur u wara li jkunu eżaminati kollha, inkluz l-ispiża involuta, għandu jintagħżel bir-reqqa l-proġett/i.

VOLONTIERA

6. Dawk kollha li se jkunu jieħdu sehem fi Proġett Tama, għandhom jingħataw formazzjoni umana, nisranija u missjunarja minn xhur qabel il-grupp jiltaq minn Malta. It-tmexxija tas-sotto kumitat għandha tifli bir-reqqa lill kull membru li jkun applika biex jifforma parti mill-grupp tal-proġett u tara fl-istadji kollha ta’ preparazzjoni li jkun dehen li jagħmel parti mill-grupp.

7. Kull membru tal-grupp li jieħu sehem fi Proġett Tama għandhu jħallas l-ispejjeż kollha kif determinati mis-sotto kumitat. Pero’ dawk l-ispejjeż jistgħu jiġu ssussidjati, dejjem jekk ikun hemm il-bżonn u dan bl-approvazzjoni tas-sotto kumitat.

8. Il-volontiera jkunu nfurmati dwar l-attivitajiet kollha tal-FUND. Huma għandhom jiġu mħeġġa sabiex jissieħbu bħala membri tal-FUND.

9. Biex il-Proġett Tama jseħħ, jiġu organizzati diversi attivitajiet matul is-sena biex jinġabru il-fondi neċessarji.

10. It-tmexxija tal-proġett trid tara li kull membru tal-grupp: jaqra, jifhem u jiffirma li jaqbel mar-regoli tal-proġett bil-miktub li jkunu spjegati lilhom. It-tmexxija, jekk tikkonsidra li persuna attendiet għal progetti fi snin ta’ qabel u jidhrilha li m’hemmx bżonn li dawn ir-regoli jiġu ffirmati minn xi membri tal-grupp, tista’ teżenta lil xi membri minn dan l-obbligu;

MINUTI

11. Għandhom jinżammu minuti ta’ kull laqgħa tat-tmexxija u kif wkoll ta’ kull laqgħa tal-voluntiera. Kopji tal-minuti approvati għandhom jintbagħatu mill-aktar fis possibli lill-ufficcju tal-FUND u jkunu disponibbli għall-membri tal-kumitat tal-FUND.

FONDI U RENDIKONT FINANZJARU

12. Is-sotto Kumitat jista’ jiftaħ u jħaddem kontijiet bankarji jew investimenti oħra f’isem l-FUND c/o Progett Tama. L-istatements oriġinali tal-bank jew dokumenti oriġinali finanzjarji oħra għandhom jinżammu l-uffiċċju tal-FUND.

13. Jinħatru żewġ membri tal-kumitat tal-FUND li jkunu fis-Sotto Kumitat Proġett Tama, li it-tnejn flimkien jiffirmaw ċ-ċekkijiet u transazzjonijiet oħra. F’kaz li jkun hemm biss membru wieħed tal-kumitat tal-FUND li huwa membru fis-sotto kumitat tat-tmexxija ta’ Progett Tama, l-firmatarju l-ieħor ikun t-Teżorier tal-FUND. Jekk it-Tezorier tal-FUND ikun wkoll l-unika membru tal-kumitat tal-FUND fis-sotto kumitat tat-tmexxija ta’ Progrett Tama, l-firmatarju l-iehor ikun is-Segretarju tal-FUND.

14. Għandu jiġi ppreżentat rapport finanzjarju dettaljat bil-miktub tad-dħul u l-ħruġ tal-Proġett u jingħata rendikont tiegħu f’kull laqgħa tal-kumitat tal-FUND.

15. Kull donazzjoni li l-proġett ikun irċieva jew ta, trid tkun koperta b’irċevuta.

16. Wara li jitwettaq il-Proġett Tama ta’ sena partikulari, jingħata rendikont finali tad-dħul u l-ħruġ kollhu tal-proġett kif wkoll jingħataw l-irċevuti u d-dokumenti kollha lill-uffiċċju tal-FUND. Irid ukoll jingħata rendikont dettaljat tal-fondi u l-investimenti u assi oħra li proġett ikun baqgħalu f’idejh fl-aħħar tal-proġett. Dan il-rendikont finali għandhu jiġi approvat fl-laqgħa tal-kumitat tal-FUND.

———————————-

Appendiċi B – PROĊEDURI GĦAL WAQT L-ELEZZJONI TAL-KUMITAT
(klawsola 21 ta’ l-istatut)

1. Tiġi ppreżentata lista tal-membri kollha eliġibbli biex jivvotaw lic-Chairman maħtur biex jissorvelja l-elezzjoni.

2. Kull votant jiffirma ħdejn ismu filwaqt li jingħata l-vot. Wara li jivvota, huwa jixħet il-vot fil-kaxxa tal-voti.

3. Kull votant għandu jivvota għal mhux aktar minn seba’ (7) membri.

4. Meta kulħadd ikun ivvota, tinfetaħ il-kaxxa u jinħarġu l-voti għal fuq il-mejda. Dawn jingħaddu u jiġu ċċekkjati għall-validita’ tagħhom.

5. Jissejjħu l-kandidati wieħed wieħed b’ordni alfabetika u jibda l-għadd tal-voti ta’ dak il-kandidat partikolari biss fil-preżenza ta’ l-istess kandidat.

6. It-total tal-voti miksuba minn dak il-kandidat jitniżżlu fuq board li jkollu l-ismijiet tal-kandidati kollha miktubin fuqu.

7. Hekk jitkompla l-għadd tal-voti ta’ kull kandidat, wieħed wara l-ieħor.

8. Meta jintemm l-għadd tal-voti tal-kandidati kollha u t-totali kollha jkunu mniżżlin fuq il-board, iċ-Chairman iħabbar ir-riżultat.

9. Jitħabbru eletti l-ewwel seba’ (7) kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta’ voti. F’każ li fis-seba’ (7) post ikun hemm żewġ jew aktar membri li ġabu l-istess numru ta’ voti, għandha ssir bye-election bejn dawn il-membri u min iġib l-aktar numru ta’ voti jiġi ddikjarat elett.

10. Din il-proċedura titmexxa miċ-Chairman u ż-żewġ tellers li jkunu ġew maħtura mill-membri preżenti.

11. Iċ-Chairman jista’ jitlob għal xi persuna jew persuni sabiex jassistuh.